Sjukvårdstolkarna

Vi är professionella tolkar som satsar på vårt yrke och tycker om att tolka inom hälso- och sjukvården. Att vara sjukvårdstolk är ett intressant och berikande yrke där man lär sig något nytt varje dag. Men trots att det är omväxlande och trevligt att tolka inom hälso-och sjukvården så väljer kvalificerade tolkar (auktoriserade sjukvårdstolkar och auktoriserade tolkar) bort tolkuppdrag i många regioner på grund av dåliga villkor och tolkar i stället för statliga myndigheter eller ändrar yrkesbana helt. 

Vi tycker att alla yrkesutövare ska bli rättvist och jämlikt behandlade och att de som inte talar svenska ska ha rätt till kvalificerad tolkhjälp oavsett var i samhället de behöver kommunicera. Hälso- och sjukvården som är en stor beställare av tolktjänster i den offentliga sektorn behöver sjukvårdstolkar lika mycket som domstolar, polis och övriga statliga myndigheter behöver rättstolkar. Användning av sjukvårdstolk är betydelsefull för en god folkhälsa och vård på lika villkor för de patienter som inte kan tala svenska och behovet av sjukvårdstolkar är stort bland hälso- och sjukvårdens legitimerade yrkesutövare eftersom de underlättar deras arbete och effektiviserar samt säkrar vården.

För att vi som är kvalificerade tolkar ska hålla oss kvar inom hälso- och sjukvården och för att fler tolkar ska vilja bli auktoriserade sjukvårdstolkar och auktoriserade tolkar så behövs det skapas förutsättningar så som lika arbetsmöjligheter och arvodesvillkor inom regionerna  och kommunerna som de som finns hos de statliga myndigheterna för tolktjänster. Med regionernas goda vilja så kan dessa förutsättningar redan finnas med i deras respektive kommande upphandling för att en professionalisering av tolkyrket inom hälso-och sjukvården ska ta fart.

Vårt mål är att alla regioner soch kommuner ska ha likartade och tydliga avtal där kompetensprincipen tillämpas samt att Domstolsverkets (DV) taxa eller en liknande taxa som följer denna ska gälla inom hälso- och sjukvården i hela landet och att den oavkortat ska tillfalla tolken tillsammans med restidsersättningen och alla övriga villkor. 

Sjuvårdstolkarna