Sjukvårdstolkarna

Vår förening består av professionella auktoriserade sjukvårdstolkar som satsar på tolkyrket och tycker om att tolka inom hälso- och sjukvården. Att vara sjukvårdstolk är ett intressant och berikande yrke där man lär sig något nytt varje dag och bidrar till samhällsnyttan. Men trots att det är omväxlande och trevligt att tolka inom hälso-och sjukvården så väljer kvalificerade tolkar (sjukvårdstolkar och auktoriserade tolkar) bort tolkuppdrag i många regioner på grund av dåliga villkor eller för att det paradoxalt nog erbjuds för få eller inga uppdrag alls till dem. I stället tolkar de för statliga myndigheter eller ändrar yrkesbana helt och försvinner från tolkmarknaden.

Vi tycker att auktoriserade sjukvårdstolkar ska bli lika rättvist och jämlikt behandlade som andra yrkesutövare som tillhör gruppen reglerade yrken samt att de som inte talar svenska ska ha rätten till auktoriserad tolkhjälp. Hälso- och sjukvården är en stor beställare av tolktjänster i den offentliga sektorn och behöver sjukvårdstolkar lika mycket som domstolar, polis och övriga statliga myndigheter behöver rättstolkar. Användning av sjukvårdstolk är betydelsefull för en god folkhälsa och för att vård på lika villkor ska omfatta även patientgruppen som inte kan svenska. Sjukvårdstolken som står under Kammarkollegiets tillsyn är en kvalitetsstämpel och finns till för att säkra att kommunikationen mellan vårdgivare och patient sker korrekt och ska genom detta kunna underlätta den legitimerade sjukvårdspersonalens redan krävande och påfrestande arbete med att se till att vården utförs på ett både medicinskt- och patientsäkert vis.

För att vi som är sjukvårdstolkar ska hålla oss kvar inom hälso- och sjukvården och för att fler tolkar, speciellt i de språk där utbudet på denna kompetens är liten eller obefintlig, ska vilja utbilda sig till auktoriserad tolk och därefter sjukvårdstolk, så behövs det skapas likadana förutsättningar (bra arbetsmöjligheter och arvodesvillkor) inom regionerna  och kommunerna som de som råder hos statliga myndigheter för tolktjänster. Med god vilja hos regionernas och kommunernas upphandlare så kan dessa förutsättningar redan finnas med i de kommande upphandlingarna av språktolktjänster för att en professionalisering av tolkyrket inom hälso-och sjukvården ska ta fart och en trygg vård även ska gälla för de patienter som inte kan svenska.

Vårt mål är att alla regioner och kommuner ska ha likartade och tydliga avtal där kompetensprincipen tillämpas samt att Domstolsverkets (DV) taxa eller en liknande taxa som följer denna ska gälla inom hälso- och sjukvården i hela landet och att den oavkortat ska tillfalla tolken tillsammans med restidsersättningen och alla övriga villkor. Likaså att det i dessa avtal stipuleras om tolkens arbetsmiljö och rätten till sjukskrivning. Tolkar ska kunna uppleva ett lika rättvist arbetsliv som andra yrkesgrupper i samhället gör. 

Sjuvårdstolkarna

0