Sjukvårdstolkarna

Publicerad 2020-06-18

Vilka blir konsekvenserna av Region Skånes nya tolkavtal?


Inom två veckor träder Region Skånes nya tolkavtal i kraft. En utveckling som de senaste åren varit positiv och främjat kompetensutvecklingen inom branschen genom rätt till skälig ersättning för tolkarna, har ersatts med en prispress som kommer leda till en utveckling av ohållbart låga tolkarvoden i framtiden. 


När vi på Sjukvårdstolkarna summerar det nya avtalet där tolkförmedling inte får någon ersättning utan istället får förfoga över hela tolkarvodet och där kompetensprincipen inte gäller, så kan vi inte annat än att känna stor oro. Dels för våra egna medlemmar, vår bransch och dess framtid, men framförallt för att en trygg och jämlik vård inte ska kunna efterlevas och där den medicinska säkerheten och patientsäkerheten utsätts för risker på grund av kortsiktiga besparingar. Vi uppmanar därför Region Skåne än en gång att tänka om, denna negativa utveckling kommer leda till en osäker framtid för regionens icke svensktalande vårdbehövande och till att vårdgivare får stå till svars inför socialstyrelsen och att riskera sina legitimationer. Andelen kompetenta tolkar kommer att minska och vi kommer se en ökning av oseriösa aktörer framöver.

 En skara sjukvårdstolkar i Skåne samlade vid akutbyggnaden i Malmö eniga om att det är ohållbara villkor som regioner upphandlar. 

Vi på Sjukvårdstolkarna har alltid strävat efter en mer jämlik vård där patientsäkerhet sätts i första rum, genom en ökad användning av erfarna och auktoriserade sjukvårdstolkar samt auktoriserade tolkar. Auktoriserad tolk är ett reglerat yrke och det nya avtalets frånvaro av kompetensprincipen och urholkning av tolkarvodet omöjliggör en hög kvalitet på tolktjänsterna inom en av regionens absolut viktigaste verksamhetsområden. Att Region Skåne valt denna linje är problematiskt och djupt beklagligt. Vi befarar starkt att detta blir en trend hos andra huvudmän vilket kommer att leda till att många nya oseriösa förmedlingsföretag framöver kommer att få nys om goda vinstmarginaler på bekostnad av att tolkarnas arvoden minskar. Andelen kompetenta tolkar kommer i större grad att välja bort tolkyrket och den negativa trenden kommer leda till minskad kvalitet inom sjukvårdstolkningen.

Regionen går emot sina egna hållbarhetsmål.

När Region Skåne nyligen gick ut med sina hållbarhetsmål där främjande av social och ekonomisk hållbarhet var två av de tre uppsatta målen var vi många som jublade. Därför var vi på Sjukvårdstolkarna både förvånade och chockade över att det tecknats ett sådant

motsägelsefullt avtal. Det lämnar en bitter eftersmak för oss som är yrkesverksamma här, för att inte tala om vad det kan leda till för tragiska öden hos de patienter som har tolkbehov. Vi undrar hur Region Skåne kan prata om främjande av social hållbarhet och jämlik vård när tusentals icke svensktalande riskerar att få felaktiga diagnoser? Och hur kan de prata om ekonomisk hållbarhet när man helt plötsligt drar undan mattan för hundratals tolkar och förmedlare som i framtiden kommer se sig utmanövrerade av oseriösa aktörer med ohållbart låga prismodeller och låg kvalitet som resultat?

Sjukvårdspersonal vill ha sjukvårdstolkar.

All sjukvårdspersonal som vi har talat med oavsett om det är läkare, sjuksköterskor, psykoterapeuter, eller arbetsteurapeuter m.fl. är eniga kring vikten av att använda sig av en sjukvårdstolk och auktoriserad tolk för att värna om patientsäkerheten. En läkare som vi talat med har till och med ordagrant sagt att patienter riskerar att bli feldiagnostiserade utan en auktoriserad sjukvårdstolk. En sjuksköterska med lång erfarenhet inom primärvården säger att patienter riskerar att vänta för länge, kan få fel vård eller till och med ingen hjälp alls utan

kvalificerad tolkhjälp. En psykoterapeut säger att hennes arbete med icke svensktalande hänger helt och hållet på kvalificerad tolkhjälp och arbetet inte går att utföra utan. En arbetsterapeut säger att konsekvenserna av icke kvalificerad tolkhjälp leder till en stor ökad kostnad för

samhället. Hon menar att det är stor skillnad om tolken är van, har goda erfarenheter och kunskaper om patientens unika vårdbehov för att sjukvårdspersonal skall kunna genomföra korrekta bedömningar.

Drabbar en redan utsatt grupp.

De ekonomiska slagen är tragiska men det är ingenting jämfört med den potentiellt livsfarliga situationen vi utsätter de icke svensktalande vårdbehövande för. Vi talar om en av landets mest utsatta grupper, om människor som flytt från krig och förtryck och hittat ett nytt hem här, och om de som arbetskraftsinvandrat på 50- och 60-talet som nu blivit gamla och tappat svenskan, men som nu riskerar att de inte får ta del av samma kvalitativa sjukvård som de svensktalande. Det är människor som kanske inte får rätt diagnos för sin kroniska sjukdom, barn som kanske inte får rätt medicin eller äldre som kan skickas hem i alldeles för dåligt skick. Att inte kunna tala svenska ska inte ha betydelse för kvaliteten man får på vården och det enda som kan motverka detta är att ge dessa människor rätt till kvalificerad tolkhjälp!

 Auktoriserad tolk är en skyddad titel och sjukvårdstolken arbetar mycket patientnära. Byggnaden i bakgrunden är en för sjukvårdstolkarna välbesökt plats på sjukhusområdet i Malmö.

Vem bär ansvaret?

När avtal leder till att förmedlingen måste skära i arvodet till tolken bygger man in en kvalitetsförsämring i systemet. Aktörerna kommer dessutom behöva ta den minst utbildade tolken för att leverera på priserna i upphandlingen. Våra medlemmar är djupt oroade både för

deras jobb och sina klienters säkerhet. Samtliga sjukvårdstolkar vi har talat med delar denna bild och är helt uppgivna över situationen. Både seriösa företag och kvalificerade tolkar missgynnas kraftigt av sådana här avtal.

Dags för förändring!

Vi uppmanar nu samtliga upphandlingschefer, politiker och beslutsfattare i alla regioner att tänka om genast. Ett skräckscenario vi ser framför oss är att fler regioner följer efter i jakten på kortsiktiga besparingar. Vill ni verkligen att Region Skånes avtal ska vara startskottet till att denna ohållbara utveckling brer ut sig i vårt land? Som följd kommer både tolkar, vårdbehövande och samhället bli lidande på flera sätt. Därför uppmanar vi er nu - tänk om, gör rätt, innan det är för sent!

Sjukvårdstolkarnas styrelse