Sjukvårdstolkarna

Kampanj sjukvårdstolk 2020 -2021

LÄS DOKUMENTET

“ En ökad användning av erfarna auktoriserade sjukvårdstolkar bidrar till att den totala

samhällskostnaden sjunker i samband med att riskerna minskar för

att fel och misstag begås i vårdprocessen, ohälsa kan upptäckas

och behandlas i tid och liv kan räddas.”


Sjukvårdstolkarna

Yrkesföreningen av Kammarkollegiet auktoriserade tolkar

Auktoriserad sjukvårdstolk är ett reglerat yrke vars syfte är att säkra vården vid språkbarriärer mellan patient och vårdgivare. 

Vi bidrar till en trygg och jämlik vård och därmed till en ökad samhällsnytta.


Läs mer Om oss

Vi sjukvårdstolkar kämpar för en hållbar tolkbransch och att regioner ska skapa rätt incitament så som goda arbetsmöjligheter och arvodesvillkor för att en professionalisering av tolkyrket inom hälso-och sjukvården ska ta fart. Dagligen bevittnar vi det fantastiska arbete som läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster och övrig hälso-och sjukvårdspersonal utför och både dem och deras patienter bör ha rätten till kvalificerad tolkhjälp.

Sjukvårdstolkens roll och betydelse

Forskningsresultat visar att patienter som inte kan språket som vårdgivaren talar har mest förtroende för en sjukvårdstolk. En sjukvårdstolk bidrar till att kvalitetssäkra vården och är ett tids- och

 kostnadseffektivt kommunikationsverktyg. ​

Sj​ukvårdstolkens formella kompete​ns och kompetensprincipen

Sjukvårdstolken har en spetskompetens. Tillämpning av kompetensprincipen är viktig för att marknaden inte ska ge felaktiga signaler om att utbildning inte lönar sig. Detta skulle kunna medföra konsekvenser för patientsäkerheten och hälso-och sjukvården.


Sjukvårdstolkar räcker inte

I nuläget finns det totalt 183 sjukvårdstolkar i 20 olika språk. 2/3 av alla tolkningar i samhället sker inom hälso-och sjukvården. Vi kan kanske inte möta hela marknadens behov men vi finns i många språk och i vissa av dessa är vi många. 

Vid ökad distanstolkning och god samordning så kan vår tillgänglighet mer än dubblas i och med att restiden försvinner och med bättre arbetsmöjligheter och arvodesvillkor så blir vi ännu fler. 

Domstolsverkets tolktaxa, är den bra?

Domstolsverkets tolktaxa inom hälso-och sjukvården är bra att följa dels av anledningen att en jämnare spridning av auktoriserade tolkar kommer att finnas i samhället och inte enbart hos statliga myndigheter, dessutom kommer sjukvårdstolkar att hålla sig kvar inom sjukvårdstolkning. Taxan är framtagen som en skälig taxa för tolkens arbetsinsats och är bra att följa för att en balanserad löneutveckling inom tolkyrket ska finnas. 

Är det svårt att tolka inom hälso-och sjukvården?

Tolkning är en påfrestande kognitiv uppgift där tolken ska komma ihåg allt som sägs samtidigt som hjärnan ska omvandla informationen från ett språk till ett annat så att det sagda låter så naturligt som möjligt. Förutom hög koncentration så behövs det även en stor inlevelseförmåga, speciellt inom vissa områden och situationer som kan uppstå inom hälso- och sjukvården, likväl goda sjukvårdskunskaper och att förstå innebörden av de medicinska termerna.

Vad tycker  sjukvårdstolkarna?

Inför Region Stockholms nya upphandling i slutet på 2017 gick vi ut med en enkät till alla som är sjukvårdstolkar om de tycker att de har fått möjlighet att medverka vid upphandlingar, om domstolsverkets taxa, kompetensprincipen och övriga viktiga frågor som handlar om vår yrkessituation. Ta del av svaren nedan.  

Kammarkollegiet som är Sveriges äldsta myndighet utfärdar auktorisationer och är en tillsynsmyndighet för sjukvårdstolkar, rättstolkar och auktoriserade tolkar. Myndigheten tillhandahåller ett tolkregister där även utbildade tolkar finns med. Varje tolk har ett nationellt nummer som är kopplat till personnumret.

Sök tolk

Aktuella rapporter

Klicka på länkarna nedan för att öppna de mycket läsvärda rapporterna från Kammarkollegiet om varför det råder brist på kvalificerade

 tolkar och om språktolkningen inom hälso-och sjukvården som Kunskapscentrum migration och hälsa samt Kunskapscentrum demenssjukdomar i Region Skåne har givit ut.


Tolkanvändningen i staten


Språktolkning inom hälso- och sjukvård


Inga om men eller varför

Tolkutredningen och SKRs yttrande 

Regeringen har gjort en omfattande tolkutredning, Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk SOU 2018:83, av samhällets behov och tillgång på tolkar samt den offentliga sektorns användning av tolkar. På denna har det inkommit många remissvar under 2019 men vi utgår från vad SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) har svarat i sitt 11a sidiga dokument och följer med intresse hur utvecklingen kommer att bli i enlighet med yttrandet.

Bli Medle​m i Sjukvårdstolkarna

"Tillsammans kan vi påverka mer"

Som sjukvårdstolk är du välkommen att bli medlem. Fyll i dina uppgifter i formuläret nedan och ange att du vill bli medlem i meddelanderutan. Årlig medlemsavgift är 200 kr och betalas in via bankgiro 388-6173.


Till FAKTURA

Vi utför volontärarbete och alla medlemsavgifter och bidrag behövs för att utveckla föreningens verksamhet i riktning mot bättre arbetsförhållanden och arvodesvillkor för oss som yrkesutövare av tolktjänster. Tack för att du vill bli medlem och för ditt bidrag.

This site uses Google reCAPTCHA technology to fight spam. Your use of reCAPTCHA is subject to Google's Privacy Policy and Terms of Service.

Tack för att du kontaktade oss! Vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kampanj sjukvårdstolk 2020

"Låt oss synas!"

 I syfte att synliggöra sjukvårdstolken pågår under 2020 Kampanj sjukvårdstolk.


Sjukvårdstolk:

  • Bär en namnskylt där det står  Auktoriserad sjukvårdstolk tillsammans med behörighetskortet från Kammarkollegiet.
  • När du ska tolka så presentera dig alltid med din yrkestitel för tolkanvändare och patient.
  • Innan du går, lämna ditt visitkort till tolkanvändaren och framhäv vilken nytta du tillför som sjukvårdstolk genom att hänvisa till föreningens hemsida.
Du är den bästa ambassadören för vårt yrke!


Här kan du läsa våra nyhetsbrev.


Sprid gärna ordet om föreningen Sjukvårdstolkarna till tolkanvändare, andra sjukvårdstolkar, kollegor med andra tolkkompetenser m.m. På hemsidan uppdaterar vi med jämna mellanrum  information om sjukvårdstolkning. 

Vi tar gärna emot tips och förslag från dig, mejla oss! Läs S.A.T.s skrivelse till Folkhälsomyndigheten och MSB som vi alla 4 tolkorganisationer har signerat.


Prioritering vid vaccination

Satsa på att bli sjukvårdstolk!

Gör tolkkåren starkare genom att spetsa din kompetens - Bli sjukvårdstolk!

Att tolka inom hälso- och sjukvården är otroligt omväxlande och givande med många intressanta möten och där man lär sig något nytt varje dag.


Anmäl dig hos Kammarkollegiet för att göra auktorisationprov med speciell kompetens som sjukvårdstolk eller till det vanliga auktorisationsprovet.

Sök till högskoleutbildad tolk på 

Tolk och översättarinstitutet

Samhällstolkens fackförbund och andra tolkföreningar

Stöd tolkyrket -  Bli medlem

Goda arbetsmöjligheter och arvodesvillkor leder till fler sjukvårdstolkar och auktoriserade tolkar

Sjukvårdstolkarna är en oberoende yrkesförening som arbetar för att auktoriserade sjukvårdstolkar alltid ska prioriteras i första hand av  regioner, kommuner och myndigheter där sjukvårdstolkning förekommer samt att Domstolsverkets (DV) taxa eller en liknande taxa som följer denna ska gälla inom alla regioner och kommuner och att den oavkortat ska gå till tolken tillsammans med restidsersättningen och alla övriga villkor. Föreningen arbetar också för att tolken ska ha en god arbetsmiljö.

0